5 września 2012

Co proponują ekolodzy...


W Puszczy Białowieskiej trwa rykowisko, ale ten post będzie o czym innym.
Odwiedzili mnie białowiescy sąsiedzi, żeby powiedzieć, że proszono ich o złożenie podpisu pod obywatelskim sprzeciwem wobec obywatelskiego projektu. Chodzi oczywiście o zablokowanie projektu odbierającego prawo weta samorządom w sprawach parków narodowych.  Ponieważ słyszeli oni od osoby zbierającej podpisy, że ekolodzy chcą pozbawić samorządy wpływu na ich okolicę myślę, że warto przedstawić szerzej projekt towarzyszący naszej inicjatywie, który parlamentarzyści i zainteresowani samorządowcy otrzymywali już od stycznia 2011 roku, a który jest załącznikiem do złożonego przez nas projektu zmiany Ustawy o ochronie przyrody. Autorem jest ClientEarth a konkretnie Dawid Sześciło we współpracy z Karlą Hill, Sandy Luk, Susie Wilks, Marcinem Stoczkiewiczem, Piotrem Turowiczem i Darią Żebrowską-Fresenbet. Raport, który posłużył jako załącznik ukończono w styczniu 2011 r. W dokumencie czytamy, że ClientEarth wyraża zdecydowane poparcie dla obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, oraz że Projekt obywatelski stanowi optymalny punkt wyjścia do zmian ustawowych z uwagi na to, że stwarza szansę realizacji podstawowego celu tj. modelu dla odblokowanie procesu tworzenia i powiększania parków narodowych w Polsce.
Oto fragmenty opracowania ClientEarth, będącego częścią społecznej propozycji zmian prawnych, które wychodzą z akceptacji propozycji obywatelskiej, rozszerzając ją o inne uregulowania:
Wdrożenie (kompleksowej koncepcji procedury tworzenia i powiększania parków narodowych) nie musi wymagać zmian w treści propozycji obywatelskiej, ale uregulowania na poziomie rozporządzenia – co zapewni jej większą skuteczność - albo nawet dokumentu o charakterze soft law (np. uchwała Rady Ministrów). Całokształt zaprezentowanej procedury nie wiąże się z władczą ingerencją władzy publicznej w prawa i obowiązki jednostek, ale mieści się w sferze tzw. działań społeczno-organizatorskich.
A teraz dalsze cytaty z projektu towarzyszącego Inicjatywie i popieranego przez organizacje ekologiczne:


[...] należy dopuścić do działania w toku całego procesu decyzyjnego możliwie najszerszego grona interesariuszy –przedstawicieli lokalnych i regionalnych wspólnot, organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, przedsiębiorców etc. [...]

ETAP I
Minister Środowiska – z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych podmiotem - ogłasza przystąpienie do prac nad utworzeniem bądź rozszerzeniem parku narodowego w formie memorandum zawierającego ogólnie opisany cel parku, uzasadnienie dla zastosowania tej formy ochrony [...]

ETAP II
Po publikacji memorandum rozpoczynają się prace nad powołaniem Grupy Sterującej – głównego organu roboczego. Członkowie Grupy Sterującej powoływani są przez Ministra Środowiska.
skład Grupy Sterującej:
- przedstawiciel Ministra Środowiska – sekretarz Grupy [...]
- przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska [...]
- przedstawiciele organizacji pozarządowych [...]
- przedstawiciele zainteresowanych jednostek samorządu [...] przedstawicielem może być zarówno radny, jak i wójt, ale też osoba spoza składu tych organów (liderzy społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy).
- przedstawiciele ośrodków naukowych (uczelni, instytutów badawczych) [...]
- facylitator (zespół facylitatorów) – osoba niezwiązana ściśle z żadnym podmiotem reprezentowanym w pracach Grupy, ale neutralna 
- przedstawiciel parku narodowego, który ma zostać powiększony (nie dotyczy tworzenia nowych parków).

ETAP III
celem etapu III jest wypracowanie szczegółowej koncepcji projektowanego parku oraz programu rozwoju dla obszaru objętego parkiem.
Grupa Sterująca tworzy spośród swoich członków zespoły robocze do spraw:
- planowania obszaru parku zgodnie z potrzebami ekologicznymi [...]
- analizy skutków społeczno-gospodarczych utworzenia bądź powiększenia parku [...]
- działań komunikacyjnych [...]


każdy zespół przygotowuje opracowanie podsumowujące swoją działalność:
- analiza określająca optymalny obszar i kształt parku;
- analiza skutków społeczno-gospodarczych utworzenia parku wraz z projektem programu rozwoju dla obszaru jednostek samorządu terytorialnego objętych projektowanym parkiem (wraz z szacunkowymi kosztami programu);
- analiza wskazująca kierunki działań informacyjno-edukacyjnych kierowanych do społeczności lokalnej. 

facylitator (zespół facylitatorów) zapewnia wymianę informacji między poszczególnymi zespołami oraz organizuje periodyczne spotkania całej Grupy. 
każdy zespół przygotowuje opracowanie podsumowujące swoją działalność:
- analiza określająca optymalny obszar i kształt parku;
- analiza skutków społeczno-gospodarczych utworzenia parku wraz z projektem programu rozwoju dla obszaru jednostek samorządu terytorialnego objętych projektowanym parkiem (wraz z szacunkowymi kosztami programu);
- analiza wskazująca kierunki działań informacyjno-edukacyjnych kierowanych do społeczności lokalnej. [...]

ETAP IV
na podstawie raportu Grupy Sterującej Minister Środowiska opracowuje projekt rozporządzenia w sprawie utworzenia albo powiększenia parku narodowego, zaś Minister Rozwoju Regionalnego w porozumieniu z Ministrem Środowiska i marszałkiem województwa sporządza projekt programu rozwoju dla obszaru jednostek samorządu terytorialnego objętych projektowanym parkiem narodowym. [...]

ETAP V
prace nad projektami rozporządzenia i programu rozwoju toczą się dwutorowo:
- w ramach Grupy Sterującej: projekty są rozpatrywane przez Grupę Sterującą z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Środowiska.
- z udziałem społeczności lokalnej: Ministerstwo Środowiska z udziałem członków Grupy Sterującej i we współpracy z podmiotami reprezentowanymi w Grupie, wykorzystując przygotowane przez nią propozycje, prowadzi kampanię informacyjno-edukacyjną.
[...] powyższa procedura prowadzona jest równolegle z procedurą konsultacji i zgłaszania uwag do projektów rozporządzeń opisaną w ustawie o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 

ETAP VI
decyzja o utworzeniu bądź zmianie granic parku narodowego zapada w formie rozporządzenia Ministra Środowiska albo Rady Ministrów na podstawie projektu przedstawionego przez Ministra Środowiska; [...]


Dodatkowe działania osłonowe dla gmin – utworzenie bądź powiększenie parku narodowego wywołuje również konsekwencje podatkowe, tj. spadek wpływów z tytułu podatku od nieruchomości i podatku leśnego. Nieruchomości wchodzące w skład parku narodowego są bowiem zasadniczo wyłączone spod opodatkowania podatkiem od nieruchomości, zaś w przypadku podatku leśnego jego stawka ulega obniżeniu o połowę w odniesieniu do lasów włączonych do parku narodowego. O ile w przypadku podatku od nieruchomości, gmina może zwrócić się do państwa o zwrot utraconych dochodów, to w przypadku podatku leśnego, taka możliwość nie istnieje. Kwota umniejszająca w ten sposób budżety gminne zapewne nie jest bardzo znacząca, ale przyznanie gminom możliwości uzyskania zwrotu utraconych dochodów również w odniesieniu do podatku leśnego, byłaby ważnym gestem w stronę samorządów. 
[...]
udział szerokiego grona interesariuszy w procesie decyzyjnym nie powinien kończyć się z dniem podjęcia przez rząd ostatecznej decyzji w sprawie utworzenia czy powiększenia parku narodowego. W szczególności procedurze analogicznej do zaproponowanej powyżej powinno być poddane tworzenie planów ochrony dla parków narodowych, podstawowego aktu kształtującego zasady zarządzania parkiem, w tym możliwości wstępu na jego obszar oraz wskazującego inne ograniczenia wiążące również lokalne społecznośc7 komentarzy:

 1. a co to takiego to Client Earth?

  OdpowiedzUsuń
 2. Proszę bardzo:
  "ClientEarth jest organizacją prawniczą nie działającą dla zysku, a na rzecz Ziemi z biurami w Londynie, Brukseli, Paryżu i Warszawie. Jesteśmy prawnikami zaangażowanymi w rozwiązywanie problemów ochrony środowiska poprzez łączenie prawa z nauką i polityką publiczną.
  Działamy jako eksperci prawa w interesie publicznym. Wzmacniamy organizacje partnerskie. Zajmujemy się zmianami klimatycznymi, energią, ochroną mórz i oceanów, bioróżnorodnością, lasami i dochodzeniem sprawiedliwości na sali sądowej.
  ClientEarth działa dzięki dotacjom organizacji filantropijnych, osób prywatnych oraz dzięki funduszom programu Life+ Komisji Europejskiej.
  www.clientearth.org"

  OdpowiedzUsuń
 3. http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=96645517357-19&locale=de


  Zwyczajni lobbysci finansowani w 1/3 ze srodkow publicznych
  i 2/3 z przez osoby prywatne i fundacje z GB.

  Ciekawe, ze z podanych 1600 czlonkow organizacji, liczba
  w Polsce wynosi zero.

  W odniesieniu do polskiego biura powinna byc mowa raczej
  o uslugach - ciekawe jak wysoko platnych ? - na rzecz CE

  I po co to nadymanie sie ?

  OdpowiedzUsuń
 4. Amerykę odkryłeś czy co podając ten niemiecki link? Przecież wszystko o nich jest jawne i dostępne na ich stronie: http://www.clientearth.org/. Nie masz nic do powiedzenia o ich propozycji i potrafisz tylko bawić się w pseudośledztwa i bredzić coś o nadymaniu? Ciekawe za jakie pieniądze i kto Ci płaci?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Prawdą jest to, że na ich stronie nie ma nawet słowa o finansowaniu. Uważam, że nie mają czym się chwalić, bo tak naprawdę dostają kasę między innymi z dotacji unijnych. A to nie jest fair, jeśli na swoich stronach piszą, że są jedyną organizacją POZARZĄDOWĄ która na arenie europejskiej stale dba o stanowienie dobrego prawa ochrony środowiska i jego przestrzeganie. Proponuję poczytać :

   http://tomasz-teluk.blog.ekologia.pl/fikcja-ekologicznej-niezaleznosci,877

   Usuń
 5. Jak to kto? Albo starostwo, albo Lasy Państwowe albo PZŁ. Tudzież każdy z nich swoją część. To ich klasyczna technika - jak nie mają do powiedzenia nic w sprawie meritum, to jak UBecy albo sekretarze PO PZPR zaczynają wyciągać jakieś bzdurne wątki ad personam, o cudzym kapitale itp.

  OdpowiedzUsuń
 6. Bardzo ciekawy projekt. Tylko dlaczego tyle szumu jest wokół protestu (ostatnio w Naszym Dzienniku)a nikt nie potrafi czy nie chce dyskutować o tej propozycji? Wcześniej jakiś samorządowiec pisał tutaj, że trzeba na nowo zbierać podpisy żeby wprowadzić takie rozwiązania. Czytam czarno na białym, że nie trzeba, że trzeba tylko odpowiedniego rozporządzenia albo uchwały. Piłka jest po stronie polityków a nie ekologów, którzy naprawiają co politycy spieprzyli.

  OdpowiedzUsuń

Komentarze są moderowane, pojawią się za jakiś czas – po akceptacji.