30 stycznia 2017

Z widokiem na Rezerwat ścisły

Prawie na końcu Białowieży, nad doliną rzeki, która płynie przez obszar ścisły Białowieskiego Parku Narodowego, stoją w skansenie piękne drewniane budynki.

26 stycznia 2017

Puszcza Białowieska: Informacyjny chaos i wycinka małymi krokami

1 lutego br. rząd Beaty Szydło ma przedstawić UNESCO raport na temat ochrony Puszczy Białowieskiej. Niestety, w Puszczy postępuje wycinka małymi krokami, również w strefach chronionych UNESCO. Wycięte drzewa – wbrew ustaleniom – wywożone są z lasu, a głos strony społecznej jest ignorowany. Rząd na wiele sposobów łamie zobowiązania wobec UNESCO, co może skończyć się wpisaniem Puszczy na Listę Światowego Dziedzictwa w Zagrożeniu i będzie mieć fatalne skutki wizerunkowe dla Polski – alarmują ekolodzy w liście do Pani Premier.

21 stycznia 2017

Marsz w obronie polskiej przyrody

Dzisiaj ulicami Warszawy przeszedł "Marsz w obronie polskiej przyrody":
"Rok temu podczas Marszu Entów protestowaliśmy przeciw atakowi na Puszczę Białowieską. Dziś lista przewinień PiS i Jana Szyszki jest znacznie dłuższa. Oto siedem grzechów głównych obecnej władzy:

19 stycznia 2017

Łowiectwo – badania opinii publicznej i praktyka

Badanie zlecone przez Dyrekcję Generalną PGL Lasy Państwowe
"Badanie przez CBOS na zlecenie koalicji Niech Żyją!
68% badanych jest przeciwna polowaniom na dziko żyjące w Polsce ptaki.
78% badanych uważa, że dzieciom należałoby ustawowo zakazać udziału w polowaniach, nawet w charakterze osób towarzyszących/obserwatorów, naganiaczy.
79% badanych jest przeciwna karaniu osób, które (choćby przypadkowo) wejdą na teren polowania i je utrudnią lub uniemożliwią.
81% badanych uznaje, że ochrona własności prywatnej jest ważniejsza, niż wykonywanie polowań i niechętna wobec obligowania właścicieli nieruchomości do wykazywania przed sądem przekonań religijnych lub zasad moralnych."

17 stycznia 2017

Śmierć Wikinga

"W ten sposób przekonaliśmy się, że zwierzę żyjące na wolności, nawet takie wielkie, to nie straszny potwór. Że dzikie zwierzę nie musi się bać człowieka i nie stwarza to żadnych problemów. Że zwyczajnie możemy mieszkać obok siebie, jeżeli będziemy się szanować i czuć do siebie respekt. Wiking tego wszystkiego nas nauczył."

13 stycznia 2017

Naukowcy dla Puszczy

„Nauka dla Przyrody” krytykuje plany Ministerstwa Środowiska dotyczące zarządzania Puszczą Białowieską
"Przypominamy, iż Puszcza Białowieska została uznana za Obiekt UNESCO, ponieważ
– stanowi wyjątkowy i reprezentatywny przykład trwających procesów biologicznych o istotnym znaczeniu dla ewolucji i rozwoju ekosystemów, oraz
– obejmuje siedliska naturalne szczególnie reprezentatywne i ważne z punktu widzenia ochrony różnorodności biologicznej, w tym – siedliska zagrożonych gatunków o wyjątkowej wartości z punktu widzenia nauki i ochrony przyrody (kryteria IX i X wpisu dóbr przyrodniczych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO).

12 stycznia 2017

Na początku był... Janusz Korbel

Kilka dni temu członkowie i sympatycy nieformalnej grupy „Lokalsi przeciwko wycince Puszczy Białowieskiej” świętowali pierwszą rocznicę powstania grupy. Są w niej zwolennicy prawdziwej ochrony puszczy – sprzeciwiający się jej wycince, proponowanej przez Ministerstwo Środowiska. Mieszkańcy regionu świadomi tego, że tym, co przyciąga tutaj turystów nie jest las gospodarczy, podobny do tego, który rośnie na większości obszaru Polski i Europy, ale właśnie dzika puszcza, gdzie rządzi przyroda, a nie człowiek.

11 stycznia 2017

Uwagi do projektu zarządzania Obiektem Światowego Dziedzictwa UNESCO Puszcza Białowieska

Uwagi do projektu założeń do Zintegrowanego Planu Zarządzania Transgranicznym Obiektem Światowego Dziedzictwa UNESCO Puszcza Białowieska

Przedstawiając poniżej szczegółowe uwagi do “Projektu Założeń do Zintegrowanego Planu Zarządzania Transgranicznym Obiektem Światowego Dziedzictwa UNESCO Puszcza Białowieska”, w nawiązaniu do ogłoszonych, w dniu 3 stycznia 2017 r., konsultacji społecznych , zwracamy szczególną uwagę na dwie zasadnicze kwestie:

6 stycznia 2017

Kontrowersyjne badania na stałych powierzchniach w BPN

Koronnym argumentem leśników i ministra dowodzącym zmniejszania się bioróżnorodności w Białowieskim Parku Narodowym są badania prowadzone przez prof. Brzezieckiego z Katedry Hodowli Lasu SGGW.
Brzeziecki na łamach m.in. „Naszego Dziennika” dowodzi katastrofy ekologicznej, jaka dokonuje się w BPN, gdzie leśnik nie pomaga Puszczy.

4 stycznia 2017

Po białoruskiej stronie

Często padają pytania o sposób gospodarowania Puszczą na Białorusi. Poniższy film bardzo dobrze ilustruje tą kwestię. Przedstawia stan Puszczy po obu stronach granicy. Na Białorusi las o charakterze naturalnym, wykroty, martwe drzewa. Pośrodku zaorany pas ziemi granicznej. Po polskiej stronie rębnia za rębnią. To wszystko w strefie UNESCO wyłączonej formalnie z komercyjnego pozyskania. Białorusini przed kilkoma laty zrezygnowali z pozyskania w najcenniejszej częsci parku narodowego i zarabiają na drewnie z lasów przylegających do parku o mniejszej wartości przyrodniczej. Miejsce znalezione rok temu przez Osmo Eremita w okolicach oddziału 702.

3 stycznia 2017

Konsultacje w sprawie zarządzania Puszczą jako obiektem światowego dziedzictwa

Minister przedłożył do konsultacji Projekt założeń do Zintegrowanego Planu Zarządzania Transgranicznym Obiektem Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska. Przewiduje się, że opracowanie Planu Zarządzania będzie trwało od 2 do 3 lat, a kolejne 2 lata zajmą konsultacje społeczne. Generalnie założenia planu uwzględniają najważniejsze potrzeby, cele i wartości. Niestety wśród zagrożeń zabrakło największego - komercyjnego pozyskania drewna, natomiast jako katastrofy potraktowano naturalne zaburzenia jak ogień czy masowe pojawy owadów. Zachęcamy do udziału w konsultacjach, które potrwają do 10 stycznia.
Konsultacje – projekt założeń do zintegrowanego planu zarządzania transgranicznym obiektem światowego dziedzictwa Puszcza Białowieska