28 czerwca 2012

Puszcza w słońcu

Faktury dębu, klonu, świerka i ogromna mozaikowatość Puszczy tworzą wyjątkową scenografię, bo co kilkaset, czasami co kilkadziesiąt metrów zmienia się drugi plan...26 czerwca 2012

Jest stanowisko rządu w sprawie projektu obywatelskiego


Dnia 26 czerwca br. minister przedstawił stanowisko wobec obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody (druk nr 23)
Obywatelski projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody dotyczy nowego sposobu podejmowania decyzji w sprawie utworzenia parku narodowego, zmiany jego granic lub likwidacji. Dotychczas obowiązujący wymóg uzgodnienia projektów dotyczących parków narodowych proponuje się zastąpić koniecznością uzyskania opinii właściwych miejscowo organów uchwałodawczych jednostek samorządu terytorialnego, Państwowej Rady Ochrony Przyrody oraz organizacji pozarządowych.
Zdaniem rządu, propozycja zawarta w obywatelskim projekcie nowelizacji ustawy jest zasadna. Decyzje o określeniu lub zmianie granic parku narodowego powinny uwzględniać zarówno potrzeby ochrony przyrody, jak i potrzeby lokalnych społeczności. Oznacza to, że mieszkańcy powinni mieć wpływ na decyzje, które ich dotyczą.

W związku z proponowanym w projekcie terminem złożenia opinii (30 dni) rząd proponuje, by termin ten był liczony od dnia przedłożenia organom opiniującym proponowanych zmian.

W obywatelskim projekcie przewidziano ponadto zmiany dotyczące sposobu odwoływania dyrektorów parków narodowych. W tej kwestii rząd stoi na stanowisku zachowania dotychczas obowiązującego prawa i nie wyraża zgody na propozycje zawarte w druku sejmowym nr 23.Biuro Analiz Sejmowych odpowiedziało też posłowi Czykwinowi na pytanie, czy proponowana przez nas zmiana w Ustawie o ochronie przyrody nie narusza postanowień Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych oraz ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym w zakresie, w jakim proponowane w niej zmiany mogą prowadzić do zmiany proporcji ludnościowej na terenie objętym granicami parku narodowego.
W opinii czytamy m.in.:

20 czerwca 2012

W ostatniej puszczy Europy


W ostatniej puszczy Europy” – pod takim tytułem ukaże się ok. 17:25 we czwartek, dnia 21 czerwca (czyli w dzień letniego przesilenia – po najkrótszej nocy w roku) w TVP Białystok krótki film Beaty Hyży-Czołpińskiej, ukazujący nigdy wcześniej nie pokazywane w telewizji ślady po bartnictwie sprzed setek lat, jakie przetrwały do dzisiaj tylko w trudno dostępnych fragmentach obszaru ochrony ścisłej Białowieskiego Parku Narodowego. Film powstał przy współpracy z Towarzystwem Ochrony Krajobrazu, które wydało broszurę ze zdjęciami ostatnich śladów bartnictwa w BPN. W tle pojawiają się też wątki konfliktu kulturowego wokół ochrony Puszczy.  

Puszcza na ścianie

W "Polityce" nr 22 (30.05 - 4.06) ukazał się świetny fotoreportaż Macieja Jarkowca (tekst) i Jana Brykczyńskiego (zdjęcia) opisujący białoruską część Puszczy Białowieskiej słowami tamtejszego przewodnika, leśniczego, wypychacza zwierząt, malarki, kłusownika.... W maju fotoreportaż zdobył pierwszą nagrodę w konkursie Grand Press Photo 2012.
"Wieszasz takiego i masz na ścianie kawał puszczy. Taki dzik nie zgnije, nie zdechnie,nie przeminie. Na zawsze zostanie jak żywy - tłumaczy Aliaksiej, wypychacz zwierząt z białoruskiej Puszczy Białowieskiej".
Nie było dotąd okazji, żeby na blogu pisać o większej części Puszczy, leżącej po wschodniej stronie granicy. Co najwyżej w zlinkowanych filmikach kablówki hajnowskiej i stowarzyszenia Santa padały słowa pochwały  białoruskiego modelu zarządzania Puszczą. Dlatego gorąco polecam ten fotoreportaż. JK
Poniższe zdjęcie wykonałem kilka lat temu koło siedziby Dziada Mroza i nie pochodzi z polecanego fotoreportażu 

19 czerwca 2012

Nowe konsultacje planu zadań ochronnych dla Puszczy


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku rozpoczęła ponowne konsultacje społeczne projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska PLC200004 . Definicja drzewostanów ponad 100 letnich wg konsultowanej wersji PZO różni się jednak od definicji przyjętej przez ministerstwo:
”drzewostan 100 letni – drzewostan w którym gatunek panujący (dominujący) umieszczony na pierwszym miejscu w opisie taksacyjnym Planu Urządzania Lasu ma 100 i więcej lat". Wbrew ostatnim ustaleniom ministra przebudowa grądów pozostała (obejmuje ona również drzewostany ponad 100 letnie). Przyrodnicy zauważają, że przyjęcie iż nie ma zagrożeń dla wilka też może być zbyt optymistyczne...Czyli czas na konsultacje i poprawianie...  

15 czerwca 2012

Pogoda zmienną jest

Wczoraj słońce, kontrasty i bezwietrzna pogoda w Puszczy, co przy niemalże braku komarów stwarzało komfortowe warunki do podziwiania lasu olbrzymów.. a dzisiaj od rana ponuro, deszcz i wiatr... A więc kilka wczorajszych fotografii prawdziwej puszczy dla tych, którzy nie mogą zobaczyć jej na własne oczy:

12 czerwca 2012

Dlaczego włochatka porzuciła lęg?Post został usunięty na prośbę autora. Autor postu, poprosił o usunięcie go. Po konsultacjach z ornitologami uznał, że pierwotne brzmienie, sugerujące wypłoszenie włochatki przez fotografującego nie dotyczy tego gatunku, który jest wyjątkowo niepłochliwy. Problem uregulowań prawnych, tworzenia stref ochronnych, zezwoleń na fotografowanie -  to już temat na inny post, dotyczący nie tylko Puszczy Białowieskiej. (W tej sytuacji usunąłem też pierwsze komentarze dotyczące bezpośrednio usuniętego posta) JK


10 czerwca 2012

Prośba o mądre gospodarowanie

Ta prośba o mądre gospodarowanie naszą Puszczą została dzisiaj przywieziona przez przyjaciół z Hajnówki.  Zabrali ją sobie będąc w cerkwi, gdzie była wyłożona dla wiernych. Oprócz widocznych tu fotografii okładki i pierwszych dwu stron, w publikacji jest jeszcze strona z Kuriera Hajnowskiego z rozmowami z politykami regionalnymi o poszerzaniu parku narodowego oraz wystąpienie p. Anatola Filipczuka przeciw projektowi zmian w Ustawie o ochronie przyrody, z Sejmu sprzed miesiąca...

5 czerwca 2012

Będzie poprawiony PUL dla Puszczy

stara legenda mówi, że kiedy wycinano Puszczę, pozostawiono ten dąb, żeby przypominał dokąd kiedyś sięgała


Niefortunna forma wykonania decyzji ministra środowiska (rozbieżność zapisów w PUL z wpisaną decyzją), dotycząca gospodarowania w Puszczy Białowieskiej w latach 2012 – 2021 spowodowała wiele głosów krytyki i podejrzeń o „oszustwo”, „demagogię”, „brak decyzji” itp.  W ślad za dalszymi krokami wyjaśniającymi politykę resortu, rzeczniczka prasowa ministra środowiska Marcina Korolca, Magda Sikorska poinformowała dzisiaj rano, że w związku z niezbędnymi zmianami w decyzjach ministra środowiska dotyczących Puszczy Białowieskiej i będących częścią działań w ramach inicjatywy MŚ Trzymaj z Puszczą! minister Janusz Zaleski, podsekretarz stanu i Główny Konserwator Przyrody wstrzymał wykonanie decyzji zatwierdzającej plany urządzania lasu  dla PB. Ministerstwo przesłało także DGLP zawiadomienie o wszczęciu postępowania o stwierdzenie nieważności poprzedniej decyzji. Obie decyzje posłużą do zatwierdzenia poprawnej pod względem formalnym decyzji utrzymującej zmniejszone pozyskanie drewna z terenów PB na poziomie 48,5 tys. m3 na lata 2012-2021. Można się więc spodziewać, że wkrótce poprawiony Plan Urządzenia Lasu dla Puszczy Białowieskiej na najbliższe dziesięciolecie będzie zgodny z decyzją ministra i zapewni realizację słów Dyrektora Generalnego LP, że w całej Puszczy będzie prowadzona gospodarka tak, jak w parku narodowym.