20 sierpnia 2009

Targi o park narodowy

Trwają dyskusje z gminami o cenę za wyrażenie zgody na powiększenie Białowieskiego Parku Narodowego. Ministerstwo uzgodniło szereg projektów dla gmin i przedstawiło zapewnienie ich finansowania z narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Gmina Białowieża może nie wyrazić zgody. Wówczas na jej terenie park narodowy nie mógłby być powiększony.
Oto lista projektów uzgodnionych przez Ministerstwo Środowiska z gminami powiatu Hajnowskiego do Białowieskiego Programu Rozwoju. Resort środowiska przedstawił uchwałę NFOŚ  z dnia 19. 08. 2009 gwarantującą sto milionów na ten program.
Gmina Białowieża
Przyłączenie osady leśnej Grudki do wodociągu gminnego;
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach  puszczańskich Budy, Teremiski,
Pogorzelce oraz  w ulicach Sportowej i Żubrowej;
Rekultywacja wysypiska odpadów;
Wykonanie oceny oddziaływania na środowisko projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
Zbiornik retencyjny wody uzdatnionej;
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Białowieży (ul. Brzozowa, Wojciechówka Mostowa, Kamienne Bagno, Zastawa i Podolany);
System  zbiórki i transportu odpadów (samochód przystosowany do selektywnej zbiórki, pojemniki, prasa do zgniatania odpadów, magazyn);
Termomodernizacja przedszkola;
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego do ratownictwa ekologicznego;
Pakiet edukacyjny związany z gospodarką odpadową;
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Białowieży;
Modernizacja oświetlenia gminy Białowieża;
Termomodernizacja budynku mieszczącego Urząd Gminy, bibliotekę i Ośrodek Kultury;
Szlaki piesze, rowerowe i kajakowe wraz z infrastrukturą;
Modernizacja systemu kanalizacji deszczowej;
Rewitalizacja parku dyrekcyjnego.

Gmina Narewka
Przebudowa sieci wodociągowej i ujęć wody;
Budowa sieci kanalizacyjnej w Siemianówce (zlewnia oczyszczalni ścieków w Nowej Łuce);
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (300 szt.);
Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów i edukacja związana  z gospodarka odpadami;
Termomodernizacja, pompy ciepła, kolektory słoneczne w budynkach użyteczności publicznej (zespół szkół, ośrodek edukacji ekologicznej, urząd gminy, dom kultury, ośrodek zdrowia, świetlica, remiza, galeria):
Zakup  samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP (3 szt.);
Adaptacja i termomodernizacja budynku pozaszkolnego (pompy ciepła, kolektory słoneczne, stolarka, ocieplenie) w Narewce na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej dla przedsiębiorców; 
Rozbudowa stanicy kajakowej (termomodernizacja i kolektory słoneczne) w Narewce wraz z infrastruktura dotycząca  edukacji ekologicznej;
Rozbudowa małej infrastruktury w obrębie ścieżek  rowerowych służących edukacji ekologicznej (tablice informacyjne, wiaty, mostki, pomosty, wieże widokowe);
Plan inwentaryzacji przyrodniczej dla Gminy Narewka w celu wypracowania planu przestrzennego dla zrównoważonego rozwoju Gminy;
Budowa  sieci kanalizacyjnej w Grodzisku i systemu przerzutowego ścieków do oczyszczalni ścieków w Narewce;
Budowa sieci kanalizacyjnej  na terenach letniskowych (zlewnia oczyszczalni ścieków w Nowej Łuce);
Budowa lokalnej sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Eliaszuki i Michnówka;
Budowa lokalnej  sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Stare Masiewo;
Rozbudowa składowiska odpadów w miejscowości Olchówka – budowa pola składowego;
Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami;
Modernizacja ujęcia wody w Masiewie;
Ścieżka w koronach drzew.

Gmina Dubicze Cerkiewne
Rekultywacja składowiska gminnego oraz likwidacja pozostałych  wysypisk odpadów na terenie gminy;
Budowa  130 szt. Przydomowych oczyszczalni  ścieków w zabudowie rozproszonej;
Budowa kanalizacji zbiorczej i lokalnych oczyszczalni ścieków w Starym Korninie;
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego;
Termomodernizacja Urzędu Gminy + zakup i montaż kolektorów słonecznych w szkole, gminnym ośrodku zdrowia, gminnym ośrodku kultury, sportu i rekreacji;
Budowa  kanalizacji zbiorczej w Grabowcu z podłączeniem do istniejącej oczyszczalni w Dubiczach Cerkiewnych;
Budowa lokalnej sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków lub budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Tofiłowicach;
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Czechach orlańskich;
Budowa kanalizacji zbiorczej i lokalnych oczyszczalni ścieków w Koryciskach;
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w  m.. Stary Kornin;
Budowa wodociągu zbiorowego Górny Gród, Nikiforowszczyzna, Wygon, Klakowo;

Gmina Miejska Hajnówka 
Modernizacja stacji uzdatniania wody;
Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce;
Budowa pola składowego odpadów inertnych wraz z infrastrukturą komunikacyjną;
Modernizacja linii przesyłowych cieplnych;
Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów w Hajnówce (rezerwa);
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (dwie szkoły i dwa przedszkola), (rezerwa);

Gmina Narew
Budowa  sieci wodociągowych do wsi Puchły oraz  Hajdukowszczyzna, Cimochy i Rybaki oraz przydomowej oczyszczalni  ścieków przy filii bibliotecznej w Trześciance;
Wymiana  oświetlenia ulicznego w Gminie Narew;
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Narew (100 szt.);
Modernizacja odzysku i wykorzystania osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków;
Sporządzenie prognozy OOŚ w ramach procedury opracowania planu zagospodarowania przestrzennego gminy Narew i inwentaryzacji przyrodniczej;
Mała infrastruktura na szlaku kajakowym;
Budowa zapasowych połączeń wodociągów Łosianka i Iwanki ze stacja wodociągową w Narwi; linia Łosinka-Kutowa (ok. 2,3 km) oraz linia Saki-Ancuty (ok. 2,9 km);
Budowa w Narwi brakujących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przepompownią ścieków;
Modernizacja gminnego wysypiska odpadów komunalnych w Narwi.

Gmina Kleszczele
Zakończenie  budowy sieci kanalizacyjnej w Kleszczelach;
Modernizacja oświetlenia ulicznego  na energooszczędne na terenie  gminy Kleszczele;
Siec wodociągowa i kanalizacja sanitarna na terenach rekreacyjnych, sportowych, agroturystycznych położonych wokół zalewu „Repczyce”;
Budowa infrastruktury  turystycznej (pomosty, ścieżki piesze i rowerowe, budynek informacji turystycznej) przy zalewie Repczyce w Kleszczelach;
Rekultywacja składowiska odpadów w Kleszczelach oraz  zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów:
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kleszczelach;
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kleszczelach (budynki zespołu szkół, urzędu miejskiego, przychodni ginekologicznej);

Gmina Czyże
Rekultywacja  gminnego  składowiska odpadów;
Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjynej  we wsi Klejniki;
Termomodernizacja budynku szkolnego i montaż kolektorów słoncznych;

Gmina  Czeremcha
 Budowa sieci kanalizacyjnej w sołectwie  Stawiszcze wraz z podłączeniem przejścia granicznego i sołectwa Połowce;
Budowa kanalizacji sanitarnej w Czeremsze ulice: Sosnowa, Gruntowa, Polna, Gołębia, Podleśna, Sportowa, Krótka, Gmina Czeremcha;
Rekultywacja wysypisk  w gminie i sołectwach z budową systemu zagospodarowania odpadów (rozwój selektywnej zbiórki) po modernizacji przejścia granicznego;

Gmina  Hajnówka
Modernizacja hydroforni w Nowoberezowie;
Budowa kanalizacji sanitarnej i lokalnej oczyszczalni ścieków w Orzeszkowie;
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (100 szt.);
Rekultywacja zamkniętych wysypisk;
Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz specjalistycznych pojazdów do odbioru odpadów komunalnych;
Adaptacja  budynku po szkole na cele związane z edukacja ekologiczną;
Modernizacja hydroforni w Orzeszkowie

Starostwo Powiatowe w Hajnówce
Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół zawodowych w Hajnówce z instalacją  kolektorów słonecznych;
Termomodernizacja budynków PUP, PCPR;
Budowa sieci szlaków turystycznych  (pieszych, konnych, rowerowych) w tym ścieżki rowerowej wzdłuż torów kolejowych Hajnówka-Białowieża, oznakowanie, budowa małej infrastruktury przy szlakach, konserwacja istniejących szlaków;
System promocji i zarządzania turystyką w regionie  Puszczy Białowieskiej – promocja powiatu, wzmocnienie działania Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej, gminnych ośrodków informacji turystycznej, wprowadzenie systemu rezerwacji;
Termomodernizacja  budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących z instalacja kolektorów słonecznych;
Ochrona krajobrazu regionu Puszczy Białowieskiej poprzez promocję budownictwa regionalnego – opracowanie wzorcowego katalogu dokumentacji technicznej architektury regionalnej;
Termomodernizacja budynków SPOZ w Hajnówce z instalacją kolektorów słonecznych (rezerwa);
Wilczy Park wg. projektu WWF (rezerwa).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze są moderowane, pojawią się za jakiś czas – po akceptacji.